این سئوالی است که برخی مطرح کرده اند که مبتنی بر چند مقدمه است

  1. بخشی از حکمت های پوشش مربوط به مفاسدی می شود که مبتنی برآن است مثلا بر همگان آشکار است که زن اگر بدون حجاب وارد جامعه شود برای مردان مفسده ایجاد می کند چه مردان دوست داشته باشند چه نداشته باشند لذا قرآن توی این زمینه به زن ها توصیه هایی می کند مثلا موقع راه رفتن جوری راه نروید که صدای تزییناتی که به خودتون آویزان کرده اید بلند شود یا موقع صحبت کردن طوری با مردها صحبت نکنید که در شما طمع کنند این طبیعی مردها است که اگه زنی با ناز و عشوه با اون سخن بگوید روی اون اثر می گذاره یا این که می فرماید روسری خود را طوری نپوشید تا گردن و بالای سینه شما هویدا شود این گونه توصیه ها بیشتر مال زن ها است اما در مورد مردها بیشتر توصیه به نگاه است که مواظب چشمانشان باشد چون شهوت مرد درچشم اوست و از این طریق با دیدن صحنه های شهوانی ممکن است به گناه آلوده شود اما در زن ها نه این که بی اثر نیست اما اثرش خیلی کمتر از مردها است.
    ادامه مطلب...


    موضوع :