این روزها هرجا می ریم حالا که می بینن فعالیت در فضای مجازی خیلی رونق گرفته خصوصا بحث آموزش در فضای مجازی

همه می پرسن حالا گیریم موضوع تعلیم از طریق اینترنت  حل شد  اما بحث تربیت و اخلاق و تزریق فرهنگ به دانشجو و دانش آموز چی می شه؟

من فکرمی کنم موضوع هم تا حدودی قابل حل باشه به زودی درمورد این موضوع باهم گفتگو خواهیم کرد.


کلمات کلیدی :آموزش مجازی، دانشگاه، تربیت
موضوع :
کلمات کلیدی :آموزش مجازی، دانشگاه، تربیت