کافی است مطالعه ای درباره زنان و خشونت هایی که در دنیا نسبت به آن ها می شود داشته باشید برخی کشورها به خشونت علیه زنان شهرت دارند

قرآن کریم با عنایت به این مشکل عمومی سعی کرده این موضوع را کانالیزه کند و آن را سوق به یک مورد خاص آن هم در صورت تحقق سه مرحله به وی پیشنهاد کرده است که آخرین مرحله آن در صورت حل نشدن مشکل تنبیه زن است البته آن هم  مطابق شرایطی که مقصود هز زدنی نیست...


کلمات کلیدی :زن تنبیه زن کلمات کلیدی :مقالات, زن, قرآن
موضوع :
کلمات کلیدی :زن تنبیه زن کلمات کلیدی :مقالات, زن, قرآن