برای زیانکاران واقعى ، ویژگى هاى زیر از قرآن استفاده مى شود :
1 . شیطان را ولىّ و دوست و سرپرست خود گرفته اند .(نساء ،119)
2 . بقاى الهى را دروغ مى انگارند .(انعام ،31 ـ یونس ،45)
3 . فرزندان خود را مى کشند .(انعام ،140)
4 . کفه میزان اعمال شان در روز قیامت سبک است .(مؤمنون ، 103)
5 . فاسقانى که آن چه را خدا به وصل کردن آن امر کرده مى گسلند و در زمین فساد مى کنند .(بقره ،27)
6 . به کتاب آسمانى کفر مىورزند .(بقره ،121)
7 . خود را از مکر الهى ایمن مى پندارند .(اعراف ،99)
8 . به آیات الهى کفر مىورزند .(زمر ،63)
9 . به باطل ایمان دارند و به خدا کفر مى روزند .(عنکبوت ،52)
10 . جزء حزب شیطان هستند .(منافقون ،9)
11 . از غیر دین اسلام پیروى مى کنند .(آل عمران ،85)
12 . از کفار اطاعت مى کنند .(آل عمران ،149)
13 . پیامبران الهى را تکذیب مى کنند .(اعراف ،92)
14 . ایمانشان تنها به زبان است .(حج ،11)
اطاعت از خدا و پیامبران و پیروى از دین اسلام و دستورات الهى ، موجب رهایى از زیانکارى و خسران است .

 


کلمات کلیدی :زیان خسران ضرر
موضوع :
کلمات کلیدی :زیان خسران ضرر